e-mail: nmcg@t-com.me      mkn@t-com.me   
   mne / eng
 

O NAMA  |  AKTUELNO  | STALNE POSTAVKE  | ZBIRKE    SARADNJA  |   PUBLIKACIJE   |  POSJETA  KONTAKTI  RAZGLEDNICA 

KORISNI LINKOVI

 

 

SERVISI:

Pristup informacijama

Javne nabavke

Interna akta

 

..

Na osnovu čl. 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Sl. list Crne Gore br. 44/12 JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje donio je:

.

  VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U

POSJEDU JU „NARODNI MUZEJ CRNE GORE“ CETINJE

.

I OSNOVNI PODACI JU “NARODNI MUZEJ CRNE GORE“ CETINJE  

Sjedište i adresa: JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje, Novice Cerovića b.b. 81250 Cetinje, tel/fax 041/230 310, e-mail: nmcg@t-com.me

.

 II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU JU „NARODNI MUZEJ CRNE GORE“ CETINJE

.

 1.      Javne evidencije  

.

- djelovodnik,

- evidencija muzeja u Crnoj Gori,

- evidencija zaposlenih u JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje i

- evidencija registarskog i arhivskog materijala

.

 2.      Normativna akta

- statut JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji NMCG i

- kolektivni ugovori

 

3.      Analize, informacije, izvještaji, elaborati i drugi opšti akti

 

- planovi i programi rada JU“Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- informacije o međunarodnoj saradnji u oblasti kulture,

- odluke usvojene na sjednici Savjeta NMCG

 

4.      Programi i projekti iz oblasti kulture

 

- konkursi za finansiranje programa i projekata,

- prijave na konkurse sa aplikacionom dokumentacijom,

- pojedinačni zahtjevi za finansiranje programa i projekata,

- rješenja o obrazovanju stručnih komisija,

- zapisnici o radu stručnih komisija,

- rješenja o finansiranju odabranih programa i projekata i

- ugovori o finansiranju odabranih programa i projekata

 

5.      Finansije

 

- finansijski plan JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- završni račun  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- dokumenta o javnim nabavkama  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- dokumenta o donacijama  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- dokumenta o osnovnim sredstvima i opremi Muzeja i

- finansijske evidencije i pojedina finansijska dokumenta.

 

6.      Podaci o zaposlenim

 

- radne knjižice,

- uvjerenja o stručnoj spremi i stručnoj osposobljenosti,

- rješenja o zasnivanju radnog odnosa i ugovore o radu,

- rješenja o zaradama,

- rješenja o nadoknadama zarade i drugim primanjima,

- rješenja o godišnjem odmoru i

- rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

 

 

III POSTUPAK OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

 

 

1.                Pokretanje postupka

 

- postupak se pokreće na pisani ili usmeni zahtjev lica koje traži pristup informaciji

- na zahtjev se ne plaća administrativna taksa,

- zahtjev treba da sadrži:

• naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati,

• način na koji se želi ostvariti pristup informaciji,

• podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime i adresa fizičkog lica, naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.

            - zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi,

            - obrazac zahtjeva se može dobiti u Muzeju.

 

2.    Način podnošenja zahtjeva

 

- neposredno na arhivi  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- putem pošte na adresu  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje, Novice Cerovića b.b.

- na e-mail: nmcg@t-com.me,

- na fax: + 382 41 230 310.

 

3.   Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

 

Pristup informaciji može se ostvariti:

 

     - neposrednim uvidom u orginal ili kopiju informacije u prostorijama  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

     - prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zajtjeva u prostorijama  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

-       - dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane organa vlasti, neposredno ili putem pošte ili elektronskim putem.

 

4.   Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita

 

     - po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, osim u slučaju zaštite slobode i lica, kada se po zahtjevu rješava u roku od 48h.

     - protiv akta Narodnog muzeja po zahtjevu za pristup informacijama podnosilac zahtjeva ili drugo zainteresovano lice može izjaviti žalbu nezavisnom nadzornom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana dostavljanja akta a preko Narodnog muzeja, kao organa koji je odlučivao u prvom stepenu,

     - pristup informacijama se ostvaruje u roku od 3 dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka.

 

5.   Troškovi postupka

 

     - troškove postupka snosi lice koje traži pristup informacijama,

-       troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije u skladu sa Uredbom o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama,

     - troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja,

     - lica sa invaliditetom ne plaćaju troškove postupka,

     - troškovi postupka plaćaju se u korist računa  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje.

 

IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

 

      Lice zaduženo za rješavanje po zahtjevu za pristup informacijama je Gorica Leković.

 

V OBJAVLJIVANJE VODIČA

 

     Ovaj vodič je objavljen na oglasnoj tabli Muzeja i na web sajtu Muzeja www.mnmuseum.org.

 

 

 

Cetinje, 07.10.2015. godine                                                                   Prof. Pavle Pejović

                                                                                                                 Direktor NMCG

 

   

 

*      *      *      *      *

.

na početak

.

Istorijski, Umjetnički i Arheološki muzej u Vladinom domu

Muzej kralja Nikole

 

Njegošev muzej Biljarda

 

Etnografski muzej

 

Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić

 

Mauzolej crnogorskih vladara u dvorskoj crkvi na Ćipuru

 

Njegošev mauzolej na Lovćenu

 

Mauzolej Vladike Danila na Orlovom kršu

 

Lapidarijum u dvorištu Biljarde

 

Reljefna karta Crne Gore

 

Njegoševa rodna kuća

 

 

Copyright © Narodni muzej Crne Gore & A.Berkuljan