POČETNA  |  O NAMA  |  AKTUELNOSTI  |  POSTAVKE  |  ZBIRKE  |   PUBLIKACIJE   |  POSJETA  KONTAKTI  |  RAZGLEDNICA  | 

 

 

Na osnovu čl. 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Sl. list Crne Gore br. 44/12 JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje donio je:

   

 VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U

POSJEDU JU „NARODNI MUZEJ CRNE GORE“ CETINJE

 

 

I OSNOVNI PODACI JU “NARODNI MUZEJ CRNE GORE“ CETINJE

 

Sjedište i adresa: JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje, Novice Cerovića b.b. 81250 Cetinje, tel/fax 041/230 310, e-mail: nmcg@t-com.me

 

II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU JU „NARODNI MUZEJ CRNE GORE“ CETINJE

 

 

    1. Javne evidencije

 

- djelovodnik,

- evidencija muzeja u Crnoj Gori,

- evidencija zaposlenih u JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje i

- evidencija registarskog i arhivskog materijala

 

 

    2. Normativna akta

 

- statut JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji NMCG i

- kolektivni ugovori

 

 

    3. Analize, informacije, izvještaji, elaborati i drugi opšti akti

 

- planovi i programi rada JU“Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- informacije o međunarodnoj saradnji u oblasti kulture,

- odluke usvojene na sjednici Savjeta NMCG

 

 

    4. Programi i projekti iz oblasti kulture

 

- konkursi za finansiranje programa i projekata,

- prijave na konkurse sa aplikacionom dokumentacijom,

- pojedinačni zahtjevi za finansiranje programa i projekata,

- rješenja o obrazovanju stručnih komisija,

- zapisnici o radu stručnih komisija,

- rješenja o finansiranju odabranih programa i projekata i

- ugovori o finansiranju odabranih programa i projekata

 

    5. Finansije

   

- finansijski plan JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- završni račun  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- dokumenta o javnim nabavkama  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- dokumenta o donacijama  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- dokumenta o osnovnim sredstvima i opremi Muzeja i

- finansijske evidencije i pojedina finansijska dokumenta.

 

6.  Podaci o zaposlenima

 

- radne knjižice,

- uvjerenja o stručnoj spremi i stručnoj osposobljenosti,

- rješenja o zasnivanju radnog odnosa i ugovore o radu,

- rješenja o zaradama,

- rješenja o nadoknadama zarade i drugim primanjima,

- rješenja o godišnjem odmoru i

- rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

 

 

III POSTUPAK OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

 

 

    1.  Pokretanje postupka

 

- postupak se pokreće na pisani ili usmeni zahtjev lica koje traži pristup informaciji

- na zahtjev se ne plaća administrativna taksa,

- zahtjev treba da sadrži:

  • naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati,

  • način na koji se želi ostvariti pristup informaciji,

  • podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime i adresa fizičkog lica, naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.

- zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi,

- obrazac zahtjeva se može dobiti u Muzeju.

 

 

2. Način podnošenja zahtjeva

 

- neposredno na arhivi  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- putem pošte na adresu  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje, Novice Cerovića b.b.

- na e-mail: nmcg@t-com.me,

- na fax: + 382 41 230 310.

 

 

3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

 

Pristup informaciji može se ostvariti:

 

- neposrednim uvidom u orginal ili kopiju informacije u prostorijama  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zajtjeva u prostorijama  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

- dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane organa vlasti, neposredno ili putem pošte ili elektronskim putem.

 

 

4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita

 

- po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, osim u slučaju zaštite slobode i lica, kada se po zahtjevu rješava u roku od 48h.

- protiv akta Narodnog muzeja po zahtjevu za pristup informacijama podnosilac zahtjeva ili drugo zainteresovano lice može izjaviti žalbu nezavisnom nadzornom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana dostavljanja akta a preko Narodnog muzeja, kao organa koji je odlučivao u prvom stepenu,

- pristup informacijama se ostvaruje u roku od 3 dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka.

 

 

5. Troškovi postupka

 

- troškove postupka snosi lice koje traži pristup informacijama,

- troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije u skladu sa Uredbom o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama,

- troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja,

- lica sa invaliditetom ne plaćaju troškove postupka,

- troškovi postupka plaćaju se u korist računa  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje.

 

 

IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

 

Lice zaduženo za rješavanje po zahtjevu za pristup informacijama je Ivan Vukmirović, pomoćnik direktora za opšte poslove. Kao zamjenik lica zaduženog za rješavanje po zahjtjevu za pristup informacijama, u slučaju odsustva istog, imenuje se zaposlena Sanja Kavaja.

 

 

V OBJAVLJIVANJE VODIČA

 

Ovaj vodič je objavljen na oglasnoj tabli Muzeja i na web sajtu Muzeja www.mnmuseum.org

 

 

 

Cetinje, 30.01.2019. godine                                                            

dr Anastazija Miranović

                                                                                                              Direktorka NMCG


 

JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE >>

 

PROGRAM I PLAN RADA >>

 

IZVJEŠTAJ O RADU I DRUGA DOKUMENTA O RADU I STANJU U OBLASTIMA IZ NADLEŽNOSTI NMCG >>

 

POJEDINAČNI AKTI I UGOVORI O RASPOLAGANJU FINANSIJSKIM SREDSTVIMA IZ JAVNIH PRIHODA I DRŽAVNOM IMOVINOM >>

 

SPISAK ZAPOSLENIH SA RADNIM MJESTIMA >>

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I LISTE OBRAČUNA NJIHOVIH ZARADA I DRUGIH PRIMANJA I NAKNADA U VEZI SA VRŠENJEM JAVNE FUNKCIJE >>

 

RJEŠENJA I DRUGI POJEDINAČNI AKTI KOJI SU OD ZNAČAJA ZA PRAVA, OBAVEZE I INTERESE TREĆIH LICA >>

 

INFORMACIJE KOJIMA JE PO ZAHTJEVU PRISTUP ODOBREN >>

 

 

 

 

 

 

 

- Pomorski muzej CG

- Prirodnjački muzej CG

- Muzički centar Crne Gore

- Biblioteka za slijepe

- Zavičajni muzej "Ganića kula" Rožaje

 

 

 

- Ministarstvo kulture

- Centar savremene umjetnosti

- Crnogorsko narodno pozorište

- Kraljevsko pozorište "Zetski dom"

- Državni arhiv CG

- Nacionalna biblioteka Crne Gore